• Zasady funkcjonowania

     • Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak jest placówką publiczną, która działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późniejszymi zmianami) i w oparciu o Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.

      ZASADY FINANSOWANIA
      Statutowa działalność Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak jest finansowana przez organ prowadzący.

      ZASADY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ
      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, Statut oraz Regulamin Uczestnika Zajęć.

      ZASADY WYNAGRADZANIA
      Wynagradzania pracowników:
      - Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).
      - Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.