• RODO

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

      Obowiązek informacyjny

      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119,s1,z04.05.2016r.),zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest Młodzieżowy DomKultury im. Marii Gwizdakw Warszawie ul. Hansa Christiana Andersena 4, któryprzetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust. 1 lit.c i art. 9 ust.2lit.g oraz art.6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODOw związku z ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie informacji oświatowej. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesieni sprzeciwu. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczegowzgodności z art. 77 RODO. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Grażyna Tomaszewska.

      Kontakt do inspektora danychosobowych: iodo@dbfobielany.waw.pl, tel. 22373 36 87

      Młodzieżowy DomKultury im. Marii Gwizdak, ul. Hansa Christiana Andersena 4, 01-911 Warszawa

      Młodzieżowy DomKultury im. Marii Gwizdak informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady UE 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO Dz. U. UE. L. 2016.119.1 zdnia 4 maja 2016 roku oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 roku poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

      Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak,

      ul. Hansa Christiana Andersena 4, 01-911 Warszawa