• Historia

    • Zarys historyczny

      

     • 1958 r. - formą organizacyjną placówki była międzyszkolna świetlica Domu Kultury Dziecka przy ul. Próchnika 8a
     • 1 stycznia 1960 r. - przekształcenie w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży
     • 1968 r. -  przekształcenie placówki w Młodzieżowy Dom Kultury „Żoliborz” z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2
     • 1975 r. - zmiana nazwy placówki na Młodzieżowy Dom Kultury
     • 01.12.1978 r. – przeniesienie siedziby MDK na Bielany przy ul. H. CH. Andersena 4
     • 09.10.2002 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. H. CH. Andersena 4 otrzymał akt nadania imienia Marii Gwizdak (pierwszego, wieloletniego Dyrektora placówki)