• Historia

    • Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie jako placówka zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży proponuje szeroką i różnorodną ofertę bezpłatnych zajęć prowadzoną przez wykwalifikowana kadrę pedagogów – nauczycieli, instruktorów. Jako placówka oświatowa realizuje wiele zadań: m.in. edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, prozdrowotne, rekreacyjne, sportowe będąc jednocześnie doskonałą formą spędzania wolnego czasu w bezpiecznej i miłej atmosferze. Prowadzone zajęcia mają na celu również wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, ich zainteresowań, uzdolnień i pasji. Poprzez aktywizowanie młodego pokolenia w szereg imprez i wydarzeń, mających na celu pogłębianie wiedzy, dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej, uczymy naszych wychowanków jak funkcjonować w społeczeństwie, zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej w jakiej funkcjonuje placówka, Młodzieżowy Dom Kultury organizuje zajęcia stałe, a w czasie akcji lata i zimy w mieście staje się placówką zajęć specjalistycznych z interesującą ofertą dla dzieci w wieku szkolnym. Spośród wielu konkursów organizowanych przez MDK do znanych należą m. in. : konkurs plastyczny „Plastusiowy pamiętnik” dla dzieci z bielańskich szkół podstawowych, Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej PATA dla warszawskich dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Bielański Samorządowy Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” dla wolontariuszy - dzieci i młodzieży bielańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
     Ciekawe wydarzenia, integrujące spotkania i imprezy okazjonalne dostosowane są do możliwości i potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych dzieci i młodzieży. Cieszą się dużą popularnością przez co z roku na rok placówka staje się bardziej atrakcyjna i otwarta na potrzeby środowiska

      

     Zarys historyczny

      

     • 1958 r. - formą organizacyjną placówki była międzyszkolna świetlica Domu Kultury Dziecka przy ul. Próchnika 8a
     • 1 stycznia 1960 r. - przekształcenie w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży
     • 1968 r. -  przekształcenie placówki w Młodzieżowy Dom Kultury „Żoliborz” z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2
     • 1975 r. - zmiana nazwy placówki na Młodzieżowy Dom Kultury
     • 01.12.1978 r. – przeniesienie siedziby MDK na Bielany przy ul. H. CH. Andersena 4
     • 09.10.2002 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. H. CH. Andersena 4 otrzymał akt nadania imienia Marii Gwizdak (pierwszego, wieloletniego Dyrektora placówki)