• Struktura organizacyjna

     • Organy placówki:
      Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

      Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

      Pracownicy pedagogiczni:
      - nauczyciele.

      Pracownicy administracji i obsługi.