• Status prawny

          • Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.