• Kompetencje

          • Kompetencje organów placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami), Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi.